Sekrety Sukcesu

Regulamin

Właściciel i autor dokładają wszelkich starań, aby dane i informacje zawarte w stronie były prawdziwe i aktualne. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach strony internetowej, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Czytelnik podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub reklamowych na podstawie odpowiednich umów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na prośbę klienta i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży usług i towarów. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu. Wszelkie informacje na temat bazy danych uzyskają Państwo bezpośrednio od administratora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu SekretySukcesu.eu, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Korzystając z serwisu SekretySukcesu.eu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. Natomiast w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres umieszczony w dziale kontakt lub elektronicznie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

Właściciel zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu SekretySukcesu.eu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Właściciel nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w serwisie artykułach pochodzących od innych niż SekretySukcesu.eu wydawców polskich i zagranicznych. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu SekretySukcesu.eu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu SekretySukcesu.eu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Właściciela. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Właściciel udostępnia w serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Właściciel, udostępniając w serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.