Sekrety Sukcesu

Regulamin

Właściciel i autor dokładają wszelkich starań, aby dane i informacje zawarte w stronie były prawdziwe i aktualne. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędne dane lub nieaktualne informacje zamieszczone w ramach strony internetowej, co dotyczy w szczególności skutków czynności podejmowanych przez użytkowników Serwisu na podstawie jego treści.

Czytelnik podejmuje decyzje na własną odpowiedzialność. Przedstawione nazwy, znaki firmowe i loga (firm, banków) są zastrzeżonymi znakami i należą do ich właścicieli, a zostały użyte jedynie w celach informacyjnych lub reklamowych na podstawie odpowiednich umów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Korzystając z tego serwisu, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Dane osobowe klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na prośbę klienta i jeśli jest to konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży usług i towarów. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator serwisu. Wszelkie informacje na temat bazy danych uzyskają Państwo bezpośrednio od administratora.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady korzystania z serwisu SekretySukcesu.eu, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne informacje porządkowe. Korzystając z serwisu SekretySukcesu.eu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie. Natomiast w przypadku korzystania z usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępniane przez Partnerów na stronach poszczególnych serwisów.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres umieszczony w dziale kontakt lub elektronicznie. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

Właściciel zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwe jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu SekretySukcesu.eu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. Właściciel nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w serwisie artykułach pochodzących od innych niż SekretySukcesu.eu wydawców polskich i zagranicznych. Właściciel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu SekretySukcesu.eu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości serwisu SekretySukcesu.eu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Właściciela. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników. Właściciel zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Właściciel udostępnia w serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego. Właściciel, udostępniając w serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego, zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *